PL EN IT RU
 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODOObowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO


Administrator Danych:

Hotel Astor przy ul. Chorzowskiej 1, 26-600 Radom. REGON 672857183, NIP 7960040953. Kontakt: hotelastor.radom@gmail.com Dane kontaktowe do:
Inspektora Ochrony Danych: hotelastor.radom@gmail.com
Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:


1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
- wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
- obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
- wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
- obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
- w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;
2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
- prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
- podtrzymania relacji z klientem;
- prowadzenia analiz statystycznych;
- zapewnienia obsługi płatniczej;
- windykacji należności;
- archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:
. na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
. na przetwarzanie danych:
- zapisanych w formularzu kontaktowym;
- zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;
- zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://hotel-astor.pl
- wizerunkowych;

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
. na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
. przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
. w formularzu kontaktowym;
. prze rezerwacji grupowej;
. przy zleceniu imprezy;
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
- pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
- uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
. ewentualnym źródle pozyskania danych;
. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
. planowanego okresu przechowywania danych,

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:
- podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
- statystycznych i archiwizacyjnych;
- maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;
Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: "Do Administratora Danych":
. przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
. przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
. składając pismo w recepcji hotelowej.

Dziękujemy za uwagę


Galeria

POKOJE

Do Państwa dyspozycji mamy pokoje 1,2,3 osobowe oraz apartamenty.

Więcej...

RESTAURACJA

Zapraszamy gości do spędzenia niezapomnianych chwil w naszej restauracji

Więcej...

SALA KONFERENCYJNA

Do Państwa dyspozycji posiadamy również trzy sale konferencyjne.

Więcej...

Hotel i Restauracja ASTOR

ul. Chorzowska 1
26-600 Radom
(48) 365 63 63
Dojazd do Hotelu Astor